Информатика


Основне академске студије студијског програма информатика

  • Дужина студија: 4 године (8 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 240
  • Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив Дипломирани информатичар.
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2023/24. године.
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.

Програм студија:

Опис програма студија:

Студије на студијском програму ИНФОРМАТИКА основних академских студија Математичког факултета трају 8 семестара, и доносе 240 ЕСПБ бодова. После завршених студија студент стиче академско звање ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР.

Циљ студијског програма је образовање високо квалитетних кадрова у области информатике и рачунарства, у складу са растућим потребама тржишта рада на пољу информатике у Србији, као и обезбеђивање базе кандидата за упис на више нивое студија, ради даљег развоја научног подмлатка у области информатике и рачунарства. Студијски програм оспособљава студенте за рад у сектору информатике, у области развоја софтвера и примене информатичких технологија. Студент је такође оспособљен за даље самостално и континуирано усавршавање у области информатике и рачунарства, као и за даље школовање на вишим нивоима студија.

Студијски програм се састоји из 31 обавезних и 11 изборних једносеместралних предмета распоређених током 8 семестара. Студенти могу бирати изборне предмете са листе од преко 50 понуђених предмета. Омогућен је и избор предмета са других студијских програма на Математичком факултету. Такође, предвиђено је да се уместо изборних предмета могу бирати и стручни курсеви који се изводе у сарадњи са стручњацима из индустрије. Студијски програм садржи и обавезну стручну праксу која носи 3 ЕСПБ.

Предвиђена је активна настава у трајању од 20 или више часова недељно током свих осам семестара. За сваки предмет дефинисан је број часова активне наставе коју воде наставници, теоријских и практичних вежби које воде сарадници, број ЕСПБ, као и предуслови за упис. За сваки предмет је утврђен начин извођења наставе као и начин континуалног оцењивања. Због комплексности садржаја и заступљености различитих облика наставе а у циљу савладавања предвиђених садржаја, „1 ЕСПБ=25-30 сати рада студента" је основица за израчунавање броја ЕСПБ на сваком појединачном предмету, као и укупног броја бодова на студијском програму.

Студијски програм могу уписати само кандидати који испуњавају услове задате конкурсом који на годишњем нивоу расписује Универзитет у Београду. Прелазак са другог студијског програма је могућ у складу са општим актима Факултета, уз полагање одговарајућих диференцијалних испита.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести